Allmänna villkor

Vi värnar om våra besökare och våra kunders säkerhet

1. Användning av plattformen

1.1 Denna webbplats (i fortsättningen ”plattform”) är tillgänglig för alla användare (i fortsättningen ”användare” eller ”du”) underkastat dessa allmänna villkor. I och med att du gör en bokning på plattformen, eller använder den på något annat sätt, bekräftar du att du godkänner dessa allmänna villkor.

1.2 Denna plattform drivs av Sound Beach Customs AB (SBCAB), (organisationsnummer 556930-1103 ), via www.bokapasstid.se.

1.3 Användaren intygar att han eller hon är myndig och har den rättskapacitet som fordras för att uppfylla detta avtal, och att plattformen används i enlighet med dessa allmänna villkor som vederbörande har förstått och bekräftar till fullo. Användaren intygar att all information han eller hon lämnar för att få tillgång till plattformen, före och under användning, är sann, fullständig och korrekt, och utfäster att denna information kommer att hållas uppdaterad.

1.4 Denna plattform är enbart och uteslutande avsedd för användarens personliga bruk. Den får inte ändras, reproduceras, dupliceras, kopieras, distribueras, säljas, återförsäljas eller exploateras på något sätt i kommersiellt eller annat liknande syfte.

1.5 Användaren samtycker till att inte använda denna plattform i illegala eller otillbörliga syften. Användaren godtar i synnerhet att de tjänster som köps via denna plattform är avsedda för bruk och konsumtion av användaren själv eller av personer i vars namn användaren har rättslig befogenhet att handla. Användaren får inte återförsälja tjänster som köpts via denna plattform till tredje part. SBCAB förbehåller sig rätten att när som helst neka åtkomst till plattformen utan föregående meddelande.

2. Plattformens funktioner

2.1 Ett köp på denna plattform innebär att du gör en beställning om att SBCAB ska boka en eller flera passtider från bokapass.nemoq.se åt dig, vilket medför en betalningsskyldighet som SBCAB måste bekräfta. När du köper en bokningstjänst via denna plattform ingår du ett avtal med SBCAB avseende tillhandahållande av förmedlande tjänster. Såvida annat inte uttryckligen anges agerar SBCAB i egenskap av öppet ombud för dig och ingår inget avtalsförhållande med dig och/eller bokapass.nemoq.se vad beträffar de tjänster du köper på denna plattform. Eventuell fråga eller rådfrågning angående tjänster som köps på denna plattform måste ställas till bokapass.nemoq.se som tillhandahållit tjänsten.

2.2 Termen ”tjänsteleverantör” innefattar i tillämpliga fall plattformen bokapass.nemoq.se, eller annan officiell leverantör som tillhandahåller bokning av passtider via Polisen.se.

2.3 SBCAB bistår dig med att boka passtid och agerar förmedlare för din räkning med tjänsteleverantör. Ditt köp av bokningstjänsten omfattas av respektive tjänsteleverantörs villkor. Vi rekommenderar att du kontaktar tjänsteleverantören i fråga och granskar deras villkor.

2.4 I och med att du använder denna plattform till att boka pass ger du SBCAB fullmakt att agera ombud för dig under bokningsprocessen med motsvarande tjänsteleverantör. För dessa förmedlande tjänster debiteras du en bokningsavgift av SBCAB. Avgiftens belopp beror på typen och värdet på av köpta bokningstjänsterna. SBCAB förser dig alltid med all nödvändig information och totalsumman för ditt köp innan du binds av något avtal och/eller någon betalningsskyldighet.

2.5 Oaktat ovanstående vill vi uppmärksamma dig på att vår plattform också tillhandahåller externa länkar till tredje partswebbplatser eller mikrowebbplatser. I vardera fallet lämnar du vår plattform när du klickar på en av dessa tredje partswebbplatser, och därmed är det inte dessa allmänna villkor som gäller längre, utan den tredje partens enligt vad som är tillämpligt. Om du införskaffar en produkt eller tjänst från någon av dessa tredje partswebbplatser är SBCAB inte ditt ombud.

2.6 Totalsumman för din beställning med tillämplig uppdelning visas när bokningen, bokningstjänster är klar, innan du slutför bokningen genom att klicka på ”KÖP”. När du gör en beställning fastställs bokningstjänstens pris i samma stund som köpet godkänns. Detta pris tillämpas även vid eventuell ändring eller avbokning av de bokningtjänster som ingår i din beställning.

2.7 När du har slutfört ditt köp genom att klicka på ”KÖP” får du ett bekräftelsemejl från oss. Det innehåller en sammanfattning av all information om de köpta tjänsterna samt en bekräftelse av att din beställning har registrerats i din tjänsteleverantörs system och att din betalning kommer att behandlas. Du får ytterligare ett mejl som bekräftar att ditt köp av bokningstjänsten har behandlats och genomförts. Meddelandet innehåller relevanta bekräftelseuppgifter som bokningsnummer och e-post. I den händelse ditt köp eller delar av det inte kan genomföras av någon anledning som SBCAB inte rår över kontaktar vi dig omgående för att diskutera möjliga åtgärder för att lösa det problem som kan ha orsakat den försenade behandlingen av ditt köp.

2.8 SBCAB förbehåller sig rätten att avboka din beställning om vi har skälig anledning att anta att den är bedräglig, t.ex. om betalning av bokningen inte har genomförts enligt instruktioner i bekräftelsemail, inte är giltig och/eller om du inte är laglig innehavare av betalningsmetoden i fråga. Under sådana omständigheter försöker vi kontakta dig på den e-postadress du angav under bokningen. Om vi inte får kontakt med dig avbokas din beställning automatiskt.

2.9 Bekräftelsemejlet är beviset för ditt avtalsförhållande med SBCAB och tjänsteleverantören. Detta dokument förs in i SBCABs register och du har när som helst tillgång till det på begäran.

3. Köpvillkor

3.1 Avbokningar och ändringar

3.1.1 Möjligheten att avboka eller ändra en bokningstjänst som köpts via denna plattform, samt tillvägagångssätt för ändring eller avbokning, beror på villkoren från din tjänsteleverantör. SBCAB kan hjälpa dig att ta reda på om det går att ändra eller avboka passtiden, och om du vill kan SBCAB hjälpa dig med din förfrågan till tjänsteleverantören. Om du vill beställa en avbokning via SBCAB ska du maila vårt kundcenter på order@bokapasstid.se.

3.2 Priser och betalningsvillkor

3.2.1 Totalsumman för din beställning med motsvarande uppdelning visas på denna plattform när du har valt de bokningtjänster du vill beställa, vilket är innan du binds av något avtal och/eller åtar dig någon betalningsskyldighet. I den totalsumman ingår priser för alla valda bokningtjänster, inklusive valfria tjänster, samt SBCABs bokningsavgifter.

3.2.2 SBCABs bokningsavgifter varierar beroende på vilka produkter eller tjänster som ingår i din beställning. Du får inga av de beställda tjänsterna förrän full betalning har mottagits av oss. Om någon fråga uppstår kring din betalning kontaktar vi dig inom tjugofyra (24) med instruktion om att verkställa din betalning.

3.2.3 Du kan endast använda de betalningsmetoder som anges på plattformen. Inga andra betalningsmetoder godtas.

3.2.4 Moms (även utländsk sådan, om tillämpligt) ingår i alla priser som anges på vår plattform.

3.3 Återbetalningar

3.3.1 Om du har rätt till återbetalning behandlas denna med samma betalningsmetod som användes vid betalningen av beställningen.

3.3.2 Om du har bokat en passtid som inte utnyttjas, kan du inte begära återbetalning av bokningsavgiften. Observera att begäran av återbetalning av bokningsavgiften måste göras inom 12 månader från bokningens inköpsdatum, eller 6 månader från bokningens datum om detta infaller senare.

4. Sekretesspolicy

4.1 I enlighet med det europeiska direktivet 95/46/EG och relaterade förordningar vill vi informera om att dina personuppgifter kommer att läggas in i automatiserade filer som tillhör SBCAB. Uppgifterna kommer att bearbetas i syfte att behandla din beställning och betalning samt att skicka reklam, kampanjer och andra kommersiella rekommendationer till dig om liknande eller tillhörande produkter eller tjänster med anknytning till din beställning. Uppgifterna kan också användas för kundundersökningar, statistik och analys av marknadstrender.

4.2 Observera att du kan utöva din rätt att få tillgång till, begära rättelse eller avbrytande av och invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka en skriftlig begäran om detta till SBCAB.

4.3 I och med att du godtar denna sekretesspolicy samtycker du till att dina uppgifter överförs enligt beskrivningarna ovan med databehandling belägen var som helst i världen.

5. Cookiepolicy

5.1 SBCAB vill upplysa dig om att på denna plattform godtas användning av cookies.

5.2 En cookie är en liten textfil som läggs på din dator av en plattform när du besöker den. I filen lagras data som din webbläsare skickar till plattformen när du besöker webbplatsen i framtiden eller när du förflyttar dig mellan sidorna inom webbplatsen. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda plattformen som avsett eftersom de håller reda på information som du redan har angett. Andra cookies samlar in data om hur du använder webben eller gör bokningar, och dessa sammanställs för analys av hur plattformen används eller för att kunna visa dig olika annonser utifrån sådant du verkar vara intresserad av.

5.3 Cookieinställningar måste göras enskilt för varje webbläsare (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari). Du kan vanligen hantera cookies på flera olika sätt, däribland aktivera eller inaktivera cookies helt, ta bort vissa cookies som redan är sparade i webbläsaren, blockera vissa plattformar helt från att spara cookies på din dator eller blockera cookies från tredje part (att cookies sparas på din dator av en annan plattform än den du besöker).

5.4 Vår plattform använder för närvarande olika sorters cookies Tekniska cookies som är absolut nödvändiga för plattformens drift. Funktionella cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla de tjänster som plattformens användare efterfrågar. Analyscookies som ger oss möjlighet att se hur användare rör sig på plattformen och att registrera vilket innehåll användare tittar på och är intresserade av. Detta hjälper oss att förbättra vår tjänst genom att vi kan se till att våra användare finner den information de söker. Sociala cookies som behövs för sociala medier (Facebook, Google och Twitter) så att interagerandet med sociala widgetar på plattformen kan hanteras. Associerade cookies som samlar in information om besök på andra webbplatser som vi har samarbetsavtal med. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar. Beteende- och annonseringscookies som samlar in information om vad du föredrar och väljer på plattformen. Dessa riktar sig till annonseringsnätverk som använder dem för att visa dig anpassade annonser på andra plattformar.

5.5 Om du vill ha mer information, eller lämna dina synpunkter på användningen av cookies på vår plattform, kan du kontakta oss på: info@bokapasstid.se.

6. Immateriell och industriell äganderätt

6.1 Allt innehåll på denna plattform (inklusive, men inte begränsat till, varumärken, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudfiler och programvara) tillhör SBCAB eller dess innehållsleverantörer och skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt. Allt kompilerat (avser insamling, arrangemang och sammansättning) innehåll på SBCABs plattform är SBCABs exklusiva egendom och skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt. All programvara som används på SBCABs plattform eller som tillhör dess programvaruleverantörer skyddas av nationella och internationella lagar om industriell och immateriell äganderätt.

6.2 All annan användning av innehållet på denna plattform är strängt förbjuden, däribland att helt eller delvis reproducera, ändra, distribuera, sända, i efterhand publicera, förevisa och/eller återge detta. Alla typer av användning av bilder från denna plattform utanför plattformen är i synnerhet strängt förbjuden utan uttryckligt tillstånd från SBCAB och/eller dess leverantörer.

6.3 SBCAB och andra namn på produkter, tjänster, grafik och logotyper som tillhör SBCAB är internationellt registrerade varumärken. Namn på andra produkter, tjänster och företag som nämns i detta dokument kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

7. Ansvar

SBCAB lämnar inga utfästelser eller någon garanti om lämpligheten avseende information, programvara, produkter eller tjänster, inklusive eventuella felaktigheter, på plattformen för något visst ändamål. SBCAB gör i synnerhet inga utfästelser angående kvalitet på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer. Detta förutsatt att de tillhandahåller tjänsterna som utomstående entreprenörer och att SBCAB endast agerar ombud för dig gällande bokning av passtid. Därmed ansvarar SBCAB inte för tjänsteleverantörers handling, misstag, utelämnande, utfästelse, garanti, överträdelse eller försummelse. Inte heller för eventuell personskada, dödsfall, egendomsskada eller annan skada eller kostnad som uppstår till följd av försening, avbokning, överbokning, strejk, force majeure eller annan situation som SBCAB varken ansvarar för eller gör återbetalning för, eller råder över direkt.

8. Länkar till andra plattformar

8.1 Denna plattform kan innehålla länkar till andra plattformar som inte drivs av SBCAB och som endast förekommer av annonseringsskäl. SBCAB har ingen kontroll över dessa plattformar och ansvarar inte för dessas innehåll.

8.2 Förekomsten av länkar till andra plattformar indikerar inte att SBCAB främjar, stöder, garanterar eller rekommenderar dessa webbplatser. Dessa länkar används endast som informativa referenser utan bedömning av innehåll, ägarskap, tjänster eller produkter som erbjuds.

9. Övriga tillämpliga villkor

9.1 Frågor och klagomål angående din beställning. Kontakta vår kundserviceavdelning om du har frågor eller klagomål angående din bokning.

9.2 Ändringar av de allmänna villkoren SBCAB kan komma att ändra eller uppdatera dessa allmänna villkor utan föregående meddelande. Den aktuella versionen av dessa allmänna villkor visas på plattformen när sådana ändringar träder i kraft. Läs de aktuella allmänna villkoren varje gång du gör en bokning på denna plattform.